Geografi
Thyholm er en halvø, der udgør den sydligste del af Thy og ligger i Limfjorden nord for Struer. Thyholm er forbundet med Nørrejyske Ø og resten af Thy via den smalle landtange

Draget. Mod syd fører Oddesundbroen til resten af Jylland, og mod øst danner en dæmning forbindelse til Jegindø. Fra sydspidsen udgår Oddesundbroen (1938) over det 500 m brede og 24 m dybe Oddesund. Kyst- og havområderne ud til Skibsted Fjord nord for Jegindø er et naturreservat . Thyholm og Jegindø har ca. 75 km kyststrækning og er på i alt 7.624 ha. På Thyholm bor der i alt 3.408 personer,hvoraf ca. halvdelen bor i Hvidbjerg.

Thyholm og Jegindø indgår nu i Struer Kommune i Region Midtjylland. Thyholm består af mange mindre bysamfund, bl.a. Oddesund, Uglev, Odby,Søndbjerg, Tambohus, Lyngs, Flovlev, Barslev og Kallerup.

Historie
Landsbyerne på Thyholm havde før udskiftningen det for Thy karakteristiske Limfjordssystem, hvor agerjorden var opdelt i alsædejord, brødjord og havreland. Udskiftningen på Thyholm fandt sted 1787-1807 og på Jegindø i 1796.

Hvidbjerg opstod midt i Thyholms frugtbare landbrugsland som stationsby på Thybanen (1882) mellem stationen og Hvidbjerg kirke. Hvidbjerg har siden bredt sig især syd for banen.

Jegindø: Siden midten af 1800 – tallet har landbrug været suppleret med fiskeri efter tilvandring af fiskere fra Agger og Harboøre, og i 1939 blev havnen nordøst for Jegindø anlagt.

Sommerhusområder findes ved Rønhuse i syd og ved Bøhløre Odde i nordøst. På Thyholm findes ligeledes sommerhusområder ved Søndbjerg Strand, Serup Strand, Tambohus og Lyngs Drag.

I dag er den dominerende virksomhed på Thyholm en fabrik, der producerer plastvinduer.

Ligeledes findes der forsat en del landbrug samt andre mindre/større håndværkervirksomheder.

Demografi
På Thyholm er der ca. 3.500 borgere. Der er en overrepræsentation af ældre set i forhold til større byer og kommuner. Ser man på andelen af borgere på 65 år eller derover, var der 21.3 % på Thyholm, 17,8 % i Struer Kommune.

Faktisk er næsten halvdelen (45,5 %) af borgerne på Thyholm 50 år eller derover, hvor det i Struer Kommune blot er 40,5 % af befolkningen, der er 50 år eller derover.

Der er tilsvarende færre børn og unge (0 – 17 år) på Thyholm (21,7 %), hvor der i Struer Kommune er 22,9 %. Andelen af unge meget lille på Thyholm (5,7 %), hvilket formentlig skyldes de ikke eksisterende uddannelsesmuligheder på Thyholm.

Ser man på befolkningsudviklingen er der sket et fald i antallet af borgere på Thyholm over tid. Fx flyttede i alt 136 borgere til Thyholm mens 188 fraflyttede i 2009. Bemærkelsesværdigt er det, at det primært er par med børn, der er fraflyttet Thyholm.

Borgerne på Thyholm er en befolkning med et relativt lavt uddannelsesniveau samlet set. Dette kan blandt andet skyldes, at de 21,3 % af befolkningen over 65 år er født i en tid, hvor landbrug og fiskeri i høj grad udgjorde arbejdsgrundlaget for mange i Vestjylland.

En stor andel af borgere i alderen 50 – 64 år har også tilhørt en generation, som stadig arbejdede inden for landbrug og fiskeri, men dog i højere grad også servicefag som krævede en kort videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse.

Kultur
Thyholms kultur kan overordnet set karakteriseres som en vestjysk traditionsbunden kultur, hvis normer og værdier langt hen af vejen er grundlagt tilbage i tiden fra dengang, hvor befolkningen erhvervede sig ved landbrug og fiskeri, hvor befolkningstætheden var lav, og hvor uddannelsesmulighederne var få. En tid hvor næstekærlighed, nabohjælp, loyalitet og en social sammen-hængskraft var naturlige og udbredte elementer i hverdagen. Der er fortsat en meget stærk identitetsfølelse på Thyholm, hvor befolkningen i udstrakt grad er meget stolte af deres tilhørsforhold.

På Thyholm er der en stor bevidsthed omkring, hvor på Thyholm man bor, og hvad det betyder, at man bor hhv. i Hvidbjerg eller udenfor. Hvidbjerg er klart den største by, og her finder man de fleste tilbud. Det gælder både indkøbsmuligheder, idrætsfaciliteter og institutioner. Dette betyder, at borgerne i de mindre byer/lokalsamfund kan føle sig ”lidt trådt på af Hvidbjerg”.

De fleste arrangementer og kommunale tilbud bliver udbudt i Hvidbjerg. Borgerne i de mindre byer har et stort tilhørsforhold til deres eget lokalområde, hvorfor de helst ser, at der også kommer et tilbud i deres nærmiljø. For Thyholmerne betyder bygrænserne end mere end afstanden, netop på grund af de stærke tilhørsforhold.

Værdier
På Thyholm er der en række værdier, som mange borgere ofte giver udtryk for, nemlig tryghed, nærhed, nærvær, oplevelser og sociale normer. Desuden er glæden ved naturen er en gennemgående værdi, som tit fremhæves.

Thyholm er omgivet af vand til alle sider med mange smukke udsigter over Limfjorden. Vi nyder at have fjorden så tæt på og der er mange positive oplevelser i og ved vandet. Rigtig mange bruger naturen aktivt i hverdagen, og vi er bevidste om aktivitetsmulighederne i naturen.

Vi er også glade for at være et samfund, som kan få en masse op at stå. Der er et rigt foreningsliv med mange forskellige tilbud til både unge gamle. Der er koncerter, arrangementer og meget mere.

Og det at bo tæt på venner, bekendte og familie, anses som noget værdifuldt. Følelsen af tryghed er en betydningsfuld værdi for os. Trygheden - bl.a. i form af at folk passer på hinanden og ser efter hinanden.

Kildeangivelse: Foranstående afsnit er et uddrag af ”Lokalsamfundsanalysen” ved. Henriette H. Fischer, Lajla M. Olsen, Åse Skøtte og Sundhedscenter Struer – Struer Kommune